ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ

Адвокатска кантора Мирослава Кръстева предоставя следните услуги за граждани:

консултации в областта на гражданското право;

образуване, представителство и защита по дела срещу банки;

образуване на искове за защита на потребителя;

защита в производства по чл. 417 от ГПК;

образуване, представителство и защита по дела срещу застрахователи;

процесуално представителство по граждански, брачни, вещни, облигационни и административни процеси- образуване, водене на дела до окончателното и м приключване;

процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство-защита и водене на процеса;

изготвяне и преглед на трудови договори, консултации относно прекратяване на трудови договори и трудови провоотношения;

представителство пред съдебни и адмитистранивни органи и организации;

консултации по социално и здравно осигуряване;

консултации и водене на преговори за сключване на сделки с недвижими имоти, подготовка, представителство и съдействие при изготвяне на предварителни договори, договори за строителство, учредяване на вещни права, нотариални актове.


Copyright 201 0 Адвокатски услуги Мирослава Кръстева All Rights Reserved
AID Design Group © Site Design 2001- 2010