ТЪРГОВСКО ПРАВО

В областта на Търговското право услугите са както следва:

консултации относно закрилата на чуждестранни инвестиции;

представителство пред съответните държавни органи;

съдействие за издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни;

обжалване на административни актове;

представителство пред държавните и общински органи;

консултации и изготвяне на различни видове застрахователни договори;

представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на щети;

изготвяне и преглед на трудови договори както и консултации относно прекратяване на трудови договори;

представителство пред съда по трудово правни спорове;

Изготвяне и корекция на всички видове договори – граждански, дружествени, търговски, нотариални актове и договори в нотариална форма;

Откриване на банкови сметки на физически и юридически лица. Съдействие при получаване на бизнес и ипотечни кредити;

Цялостно абонаментно правно обслужване на търговци и търговски дружества.
Copyright 201 0 Адвокатски услуги Мирослава Кръстева All Rights Reserved
AID Design Group © Site Design 2001- 2010